top of page

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH UDAJOV

1.      Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

2.      Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

3.      Aké osobné údaje spracúvame?

4.      Na aké účely spracúvame osobné údaje?

5.      Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?

6.      Odkiaľ osobné údaje získavame?

7.      Ako môžem odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

8.      Používame profilovanie a automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?

9.      Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

10.     Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Pri nakladaní s Vašimi  osobnými údajmi vychádzame hlavne z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR) a Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.      Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľom osobných údajov je livFuture, s. r.  o. , Vajnorská 65, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 03, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava 3, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 105332/B, ,IČO:48 240 923.

Na livFuture, s. r. o. sa môžete obrátiť písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na e-mailovej adrese info@vfitness.sk.

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ zhromažďujeme, disponujeme nimi a nesieme zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracúvanie a môžete si voči nám, ako prevádzkovateľovi Vašich osobných údajov uplatňovať práva popísané v časti 9. „Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?“

Ubezpečujeme Vás, že spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha u nás vždy iba v nevyhnutnom rozsahu danom konkrétnym účelom spracúvania.

 2.      Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

 

Pre jednoznačnejšie pochopenie si Vás dovoľujeme oboznámiť so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. Pojmy sú definované v príslušných právnych predpisoch. Tu sme sa ich snažili popísať zrozumiteľnejšou formou:

 • Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.,

 • Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú,

 • Spracúvanie osobných údajov - činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ

  vykonáva s osobnými údajmi,

 • Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa,

 • Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný objekt, ktorý spracúva osobné údaje pre sprostredkovateľa v jeho mene,

 • Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje,

 • Oprávnený záujem -  záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad ak je dotknutá osoba klientom prevádzkovateľa,

 • Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované,

 • Produkt – služby, ktoré ponúkame,

 • Služba – akákoľvek služba, ktoré Vám ponúkame.

 

3.      Aké osobné údaje spracúvame?

 

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby a podporu tak, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Zhromažďujeme o Vás osobné údaje tak, aby sme sa mohli na Vás obracať s prípadnou ponukou našich služieb.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné identifikačné údaje – patrí medzi nich napríklad meno a priezvisko,

 • Kontaktné údaje – patrí sem napríklad e-mail, telefónne číslo alebo kontaktná adresa,

 • Informácie o využívaní služieb – patria sem informácie o službách, ktoré u nás využívate, pričom na základe ktorých Vám môžeme odporučiť ďalšie pre Vás relevantné služby.

 

4.      Na aké účely spracúvame osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom registrácie v rezervačnom a permanentkovom systéme V-Fitness a jednoznačnej identifikácie klienta v rámci svojich obchodných aktivít.

 

5.      Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje uchovávame  počas platnosti permanentky resp. kreditov, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení vzťahu a usporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich s poskytovanými službami, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to maximálne po dobu 6 mesiacov od skončenia platnosti permanentky resp. kreditov, alebo do doby, než súhlas odvoláte.

 Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba , počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje dlhšie nedržíme a zlikvidujeme vymazaním.

 

6.      Odkiaľ osobné údaje získavame?

 

Osobné údaje získavame priamo od Vás pri registrácii v našom rezervačnom systéme alebo u nás vo fitnes centre pri registrácii v permanentkovom systéme.

 

7.      Ako môžem odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti, t.j. môžete ho kedykoľvek odvolať.

Čo by mala Vaša žiadosť o odvolanie súhlasu obsahovať?

 • Kto odvolanie podáva, uveďte prosím Vaše meno a priezvisko a email adresu, aby sme vedeli, kto ste;

 • Uveďte názov našej spoločnosti, t.j. komu odvolanie podávate;

 • Uveďte, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údaje;

 • Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nám môžete poslať

Súhlas zanikne v lehote 1 mesiac od doručenia odvolania súhlasu klienta prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané.

 

8.      Používame profilovanie a automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb nepoužívame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie osobných údajov.

 

9.      Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

 

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

 

Právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, kto sú oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie , či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo ma potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov. Dobe uchovávania osobných údajov. Ďalej máte právo na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 

Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné údaje? Zmenili ste emailovú adresu alebo telefónne číslo? Informujte nás prosím a my osobné údaje opravíme.

 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

 

Právo byť zabudnutý“ ustanovené v článku 17 nariadenia znamená, že každý môže žiadať vymazanie svojich osobných údajov pokiaľ nechce, aby boli ďalej spracúvané, a neexistuje legitímny dôvod na ich uchovanie.

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad môžeme mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Toto právo môžete využiť, ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody, alebo osobné údaje zablokovali.

 

Právo na prenosnosť údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, alebo inej spoločnosti, odovzdáme ich Vami určenému subjektu v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné, technické a ani iné významné prekážky.

 

Právo namietať na automatizované individuálne rozhodovanie

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného  a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

 

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Kedykoľvek sa môžete obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

 

10.      Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

 

Prevádzkovateľ

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a zmluvní sprostredkovatelia.

S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

 

Sprostredkovatelia

 

Aby sme Vám mohli poskytovať permanentkové a rezervačné služby  v súlade s Vašimi záujmami a požiadavkami, sú Vaše osobné údaje sprístupnené externým sprostredkovateľom.

 

Verejnoprávne orgány

 

Naši zamestnanci sú povinní dodržiavať povinnosť mlčanlivosti. Výnimkou z tejto povinnosti je poskytovanie informácií a osobných údajov vybraným subjektom verejnej správy a iným subjektom, ktorí sú na to oprávnení zo zákona. Ide najmä o orgány dohľadu nad zákonnosťou spracovania osobných údajov, súdy, orgány činné v trestnom konaní a pod.

bottom of page