top of page

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK FITNESS CENTRA V-FITNESS

Čl.1

Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia

 

a) Obchodné meno : livFuture, s.r.o.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu BA 3,

Oddiel: Sro,

Vložka č: 105332/B

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

b) Adresa sídla prevádzkovateľa  (vrátane tel. čísla, resp. e-mailovej adresy):

Vajnorská 65, 831 03 Bratislava, tel. číslo: 0940 519 019

c) IČO: 48 240 923

d) Názov a adresa prevádzky  :

V-Fitness, Vazovova 19, 811 07 Bratislava

e) Zameranie činnosti v mieste podnikania: prevádzkovanie fitnes centra

 

Čl. 2

Druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb

 

 

1.Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom a to najmä : posilňovňu, kardio zónu, fitnes, skupinové cvičenia, saunu a iné služby, ako predaj výživových doplnkov a podávanie nápojov pre cvičiacich.

 

2.Poskytovaním služieb sa rozumie umožnenie zákazníkom využívať priestory fitness centra     a jednotlivých služieb na základe riadne zaplateného vstupného, ktorého výška je stanovená na základe druhu čerpanej služby a spôsobe platby.

 

3.Zákazníkovi môže byť odmietnutý vstup v prípade, že bude prekročená kapacita prevádzky (kapacitu prevádzok určí Prevádzkovateľ), ako aj osobám spĺňajúcim čl. 5 prevádzkového poriadku.

 

4.Využívať jednotlivé služby prevádzky môže len osoba staršia ako 16 rokov, osoba mladšia môže využívať služby len v doprovode staršej osoby. Po celú dobu pobytu v prevádzke je za osobu mladšiu ako 16 rokov zodpovedný doprovod.

 

5. Deti sa smú po prevádzke pohybovať len v doprovode rodičov príp. zákonných zástupcov po predchádzajúcom súhlase personálu prevádzky.

 

6.Zamestananci Prevádzkovateľa sú oprávnení kedykoľvek vyzvať osoby, na ktoré sa vzťahuje čl. 5, aby priestory prevádzky opustili. Týka sa to aj zákazníkov, ktorí svojim chovaním rušia, alebo obmedzujú iných návštevníkov prevádzky v jeho riadnom užívaní. Zákazník je povinný takejto výzve okamžite vyhovieť .

 

7. Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie fitnes centra sú zákazníci povinní používať len spôsobom na to určeným. Sú pri tom povinný chovať sa tak, aby nedochádzalo k poškodeniu ich zdravia, ani zdravia iných zákazníkov.

 

8. Zákazník je povinný:

  • riadiť sa pokynmi personálu prevádzky;

  • používať oblečenie, obuv a športové náčinie a pomôcky vhodné k vykonávaniu príslušnej športovej činnosti tak, aby neohrozovali svoje zdravie, ani zdravie ostatných zákazníkov a neznečisťovali priestory fitnes centra;

  • v prípade porušenia niektorej z povinností uvedených v tomto prevádzkovom poriadku, je povinný opustiť priestory fitnes centra.

 

9.Zákazník je oprávnený požiadať o zrealizovanie rezervácie ním požadovanej služby, pokiaľ to daná služba umožňuje.

 

10. Na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa môže dôjsť na určitú dobu k obmedzeniu niektorých druhov, rozsahu alebo kvality poskytovaných služieb. A to z dôvodu konania sa špeciálnych akcií v priestoroch fitnes centra, z technických či personálnych dôvodov.

 

11. Klienti sú oprávnení využívať športový komplex len na základe riadnej úhrady ceny vybraných služieb a produktov (tovaru) zakúpených v športovom komplexe. Cena jednotlivých služieb a druhov tovaru je stanovená samostatným cenníkom vydávaným prevádzkovateľom fitnes centra. Prevádzkovateľ fitnes centra je oprávnený kedykoľvek uskutočniť zmenu cien jednotlivých služieb a druhov tovaru. Klient je oprávnený uskutočniť úhradu ceny služieb a ďalších produktov zakúpených vo fitnes centre v hotovosti. V prípade, ak si Klient zabudne permanentnú kartu, je oprávnený čerpať služby úhradou z konta v prípade, pokiaľ sa preukáže obsluhe na recepcií platným preukazom totožnosti, aby bolo možné overiť jeho identifikačné údaje.

 

12. V prípade, že dôjde k poruche dodávky vody, alebo dodávky teplej vody v priebehu čerpania služby a táto porucha dodávky vody nebude odstránená v priebehu pobytu klienta v komplexe nemá klient právo požadovať zľavu na vstupnom, alebo požadovať bezplatné čerpanie služby za predpokladu, že bol o tejto poruche informovaný pri svojom vstupe do športového komplexu.

 

13.V prípade, že vzhľadom k výpadku elektrického prúdu, výpadku klimatizácie, poruche aparatúry, alebo k osobnej indispozícii osoby poskytujúce určitý druh služby, vznikne v priebehu čerpania požadovaného druhu služby stav, že nie je možné ďalej riadne dokončiť čerpanie tejto služby, nemá klient právo na vrátenie vstupného, ani nárok na náhradu škody.

 

14.Klient komplexu je v Prevádzkach povinný správať sa tak, aby nadmerne nenarušil iných klientov a aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku.

 

15.V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie  uvedenú povinnosť, alebo inú právnu povinnosť, spôsobí klient škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 resp. 421 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

 

Čl.3

Podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov

 

(1) Pracovníci prevádzky (obsluhujúci personál) priamo vykonávajúci epidemiologicky závažné činnosti sú:

a) zdravotne a odborne spôsobilí podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Platné doklady o zdravotnej a odbornej spôsobilosti sú k dispozícii k nahliadnutiu na prevádzke.  

b) vybavení vhodným pracovným odevom, pracovnou obuvou a podľa potreby aj ďalšími osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a prostriedkami osobnej hygieny (napr. uterák, mydlo, toaletný papier a pod.)

(2) Uloženie civilného a pracovného odevu, ako aj pomôcok na upratovanie je oddelené.

(3) V prevádzkovej miestnosti a v priestoroch pre osobnú hygienu (WC) je k dispozícii umývadlo s výtokom studenej pitnej vody a teplej vody . V priestoroch sauny je sprcha a odpočinková časť.

(4) Odvetranie prevádzkovej miestnosti je zabezpečené prostredníctvom funkčnej vzduchotechniky.

(5) Osvetlenie prevádzkovej miestnosti  je zabezpečené nepriamo  (celkové umelé osvetlenie) pomocou žiariviek . V súlade s prílohou č. 4 vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení neskorších predpisov sú zabezpečené  kompenzačné náhradné opatrenia : u zamestnancov s pracovným časom 40h týždenne - po dvoch pracovných zmenách nasledujú dva dni voľna, u zamestnancov s pracovným časom 20h týždenne - začiatok pracovnej zmeny po 12.00 hodine resp. ukončenie pracovnej zmeny najneskôr o 13.00 hodine.

(6) Pracovníci zariadenia pri poskytovaní služieb používajú také pracovné postupy, nástroje, prístroje, pomôcky a prípravky, aby pri poskytovaní služby nedošlo k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia. Zákazník v odôvodnených prípadoch (ak to súvisí s kontraindikáciami procedúry) by mal oboznámiť pracovníka zariadenia so svojimi závažnými ochoreniami.

(7) Na recepcii je k  dispozícii dostatočné množstvo čistej bielizne (uteráky, jednorazové papierové obrúsky a plachty) primerané predpokladanému počtu zákazníkovi. Pre každého zákazníka je k dispozícii nepoužitá čistá bielizeň. 

(8) Pri každom zákazníkovi sa používajú čisté, vydezinfikované a  v určených prípadoch aj sterilné pracovné nástroje a pomôcky.

(9) Používané a predávané kozmetické prípravky sú vyrobené: (napr. v krajinách EÚ) a zo strany distribútora dokladované príslušnými certifikátmi.

(10) V zariadení je viditeľne umiestnené bezpečnostné a zdravotné označenie o zákaze      fajčenia v súlade so zákonom č. 377/2004 Z. z.

(11) Na recepcii  je k dispozícii lekárnička s predpísaným obsahom podľa prílohy č. 1 vyhl. MZ SR č. 554/2007 Z. z.

 

Čl. 4

Návod na použitie prístrojov

 

Pri používaní príslušnej prístrojovej techniky/zariadení sa odporúča plne rešpektovať návod výrobcu a pokyny zodpovedného pracovníka na prevádzke.

 

Čl.5

Zdravotné kontraindikácie použitia prístrojov

 

Osoby, ktoré nesmú využívať služby fitnes centra:

Do fitnes centra je zakázaný vstup osobám

  • so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne prevádzkovať športovú, alebo inak namáhavú činnosť;

  • v podnapitom stave;

  • pod vplyvom akýchkoľvek omamných, alebo psychotropných látok;

  • v špinavom oblečení, alebo v zjavne nevhodnom oblečení.

 

Hlavné kontraindikácie spojené so saunovaním:
- všetky horúčkovité stavy a akútne ochorenia,
- dekompenzujúce stavy chronických ochorení,
- artérioskleróza s poškodením orgánov,
- hypertenzia fixovaná nad 200 torr s orgánovým poškodením,
- infekčné choroby, akútne štádiá TBC, bacilonosičstvo,
- parazitárne ochorenia a infekčné ochorenia kože,
- malígne tumory a ich metastázy,
- náchylnosť ku krvácavosti a opakujúce sa stavy krvácavosti,
- duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a poruchami komunikácie,
- klaustrofóbia,
- vek nad 65 rokov, ak sa doposiaľ nesaunovali.

                                              

Čl.6

Postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia

 

(1) Pracovné plochy, podlahy, zariadenia pre osobnú hygienu sa denne pred začatím alebo po skončení prevádzky mechanicky očistia roztokom teplej vody a čistiaceho prostriedku. Po dôkladnej mechanickej očiste sa tieto plochy dezinfikujú vhodným dezinfekčným prípravkom.  

(2) Na dezinfekciu sa používajú dezinfekčné prípravky registrované v SR. Dezinfekčný roztok sa pripravuje vždy čerstvý, čo najkratší čas pred použitím, presne podľa návodu výrobcu, t.j. dodržiava sa výrobcom odporúčaná koncentrácia a expozičný čas.

(3) V prevádzke sa rešpektuje zásada striedania dezinfekčných prípravkov (min. 1 x štvrťročne) s rôznou účinnou zložkou ako prevencia vzniku rezistencie mikroorganizmov proti účinnej zložke prípravku.

(4) Plochy zariadení prichádzajúce do priameho kontaktu s obnaženým telom zákazníka  sa umyjú a dezinfikujú po každom zákazníkovi.

(5) Jeden deň v týždni je vyhradený ako čistiaci deň na kompletné upratovanie a dezinfekciu pracoviska mimo prevádzkových hodín. 

 

Čl.7

Spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou

 

(1) Pri manipulácii s bielizňou nedochádza k vzájomnému kríženiu, či zámene čistej a použitej bielizne. 

(2) Skladovanie čistých a použitých uterákov, jednorazových papierových obrúskov, ako aj civilného a pracovného odevu je oddelené.

(3) Použitá bielizeň sa skladuje vo vyčlenenom priestore v pracích alebo umývateľných a dezinfikovateľných obaloch, oddelene od čistej bielizne. Ak sa na pranie neodnáša denne, po použití sa suší na určenom mieste, mimo prevádzkovej miestnosti.

(4) Pranie a žehlenie sa uskutočňuje v komerčnom zariadení, alebo vo vlastnej réžii prevádzkovateľa mimo prevádzkovej miestnosti, resp. na tento účel posúdenej miestnosti alebo mimo zariadenia (napr. doma). 

(5) Ak sa použitá bielizeň perie a žehlí v domácnosti prevádzkovateľa, tak oddelene od jeho bielizne. Pri praní sa používa vyvárka alebo dezinfekčný prostriedok. Bielizeň sa po vysušení žehlí. 

(6) Do zariadenia sa prepravuje čistá bielizeň zabalená tak, aby nedošlo k jej  znečisteniu.  

 

Čl. 8 

Spôsob a frekvencia upratovania a maľovania prevádzky

 

(1) Upratovanie zariadenia sa vykonáva denne po skončení prevádzky a priebežne počas zmeny.

(2) Pomôcky na upratovanie sa skladujú v určenom osobitnom priestore .

(3) Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa vykonáva najmenej raz za dva roky.

(4) Pomôcky na upratovanie je potrebné denne čistiť / prať, sušiť a podľa potreby dezinfikovať.    

 

Čl. 9

Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcia

 

(1) Odpad, ktorý vzniká pri obsluhe zákazníka, sa po každom zákazníkovi odstraňuje a  zhromažďuje v uzatvárateľných nádobách opatrených plastovými vreckami. 

(2) Príslušné zberné nádoby sa denne vyprázdňujú, čistia a dezinfikujú.

(3) Použitý ostrý odpad a biologicky kontaminovaný odpad sa zhromažďuje v pevnom, uzatvárateľnom a nepriepustnom obale. 

(4) Odpad sa zneškodňuje prostredníctvom oprávnenej odbornej firmy na základe príslušnej zmluvy.   

 

Čl. 10

Všeobecné ustanovenia

 

(1) Prevádzkový poriadok zariadenia je sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

(2) Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ zariadenia.  

 

Meno a priezvisko zodpovedného pracovníka: Mgr. Barbora Kociánová, PhD., konateľka spoločnosti

V Bratislava, dňa: 1.2.2021

bottom of page